تبلیغات
متن های جالب و عاشقانه - جملات عاشقانه
تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : reza maz


زیــر ســر تــواست گــریه هایم ...

بیــدار شو ، میخــواهم بــــروم...

.
.
.
.
.

درد دارم ، ســرم را بــهانه میکنم ...

تــو نمی فــهمی !!!

همه ی درد از دل و دوری ِ تــوست ...

یك لــیوان آب و یك استــامینــوفن ،،،

كه نمی توانــد دلتنــگیم را تســكین دهد !!!


لعنــتی زمــستان است

وجــز

لب هایــت

اغــوشت

نفــس هایت

هــیچ چــیزی نمی چــسبد …


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو" . . .

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان" . . .

ایــــــن تــــــن ... خستــــــه ســــــت !

از نیــــــمه رفــــــتن ها..

از نیــــــمه مانـــــدن ها..


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تــمام ماجــرا همینجاست ;

من هســتم ...  تو هســتی ...

من برای هیچــکس جــز تــــــو ... 

وتــو برای هرکــسی جــز مــــــن ...!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


چقدر حــقیرند مردمــانی که نه جــرات دوس داشتن دارند

نه اراده ی دوســت نداشــتن ...

نه لیاقــت دوس داشــته شدن

و نه متــانت دوس داشته نشدن ...

با این حال مــدام شعر عــاشــقانه می خــوانند ...!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تلــخ شــده ام ایــن روز ها

مــثل لیــمویی چــاقو خــورده

که گوشــهء بشــقاب جــا مــانده .


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

اونـی که داری خــودتـو واسـش میکشی 

لـباس تـنــشــم سـلـیـقــه مـنـه

خــواسـتـم بـدونـی


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

هـر روز میشکنی ، ایـن دلِ شیشـه ایِ بیچـاره را ...

هــر روز تکـه هایش را بر می دارم ..

کنار هم می چینـم تــا دوبــاره بسازمش !!

و مـی بخشمت !

آنگاه خاطره ی کـودکی فــریاد می کشد :

هــاااای بچـه..!!

بـازی بــا شیشه هـای شکستـه 

" رگ هـا یت را مـی بُرَد"